Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

Komórka 
realizująca

Wydział Spraw Obywatelskich

Rodzaj sprawy
Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP
Wymagane 
dokumenty
Wypełniony prawidłowo formularz zgłoszenia na pobyt stały, dowód osobisty lub paszport, tytuł prawny do lokalu do wglądu. W przypadku zameldowania przez pełnomocnika pisemne pełnomocnictwo i dowód osobisty pełnomocnika.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożliwości jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu. Obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu  potwierdzające pobyt w lokalu oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożliwości ich uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
Dokumenty do
pobrania
Zgłoszenie pobytu stałego (223kB) pdf
Pełnomocnictwo (38kB) word
Oświadczenie (26kB) word
Opłaty
Brak opłaty za dokonanie czynności meldunkowych
Opłata skarbowa za udzielenie pełnomocnictwa 17 zł
Za pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie pobiera się opłaty
Miejsce złożenia
dokumentów
Wydział Spraw Obywatelskich  p.13
aleja Ratuszowa 36
88-100 Inowrocław
Czas załatwienia
sprawy
Niezwłocznie
Tryb odwoławczy
Nie przysługuje
Podstawa 
prawna
-ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, ze zm.)
-ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego          (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.)
-ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000, ze zm.)
-rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w spawie określenia wzorów i sposobu wypełnienia formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. 2017 r. poz. 2411, ze zm.),
- ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344),
- ustawa z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 162, ze zm.)
Uwagi
Osoba dokonuje zameldowania najpóźniej w 30 dniu od momentu zamieszkania osobiście, poprzez pełnomocnika lub w formie dokumentu elektronicznego.
Osoba dopełniająca obowiązku zameldowania na pobyt stały otrzymuje zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, które jest ważne do chwili zmiany zameldowania (art. 32 ust. 1 ustawa z dnia 24 września 2010 r.         o ewidencji ludności - t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, ze zm.)

metryczka


Wytworzył: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014)
Opublikował: Dorota Gorzelańczyk (22 czerwca 2014, 15:06:40)

Ostatnia zmiana: Dorota Gorzelańczyk (28 maja 2020, 11:16:13)
Zmieniono: Aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5300