Urząd Miasta

Budynek Ratusza
Budynek Ratusza

URZĄD MIASTA INOWROCŁAWIA ul.Prezydenta Franklina Roosevelta 36
88-100 Inowrocław
tel. centrala: +48 52 355 53 00fax: 52 355 52 55
email: urzad@inowroclaw.plNIP Miasta Inowrocławia: 5562638408REGON Miasta Inowrocławia: 092350725

GŁÓWNA SIEDZIBA URZĘDU MIASTA - ul.Prezydenta Franklina Roosevelta 36: Przewodniczący Rady Miejskiej, Prezydent Miasta, I Zastępca Prezydenta Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta, Wydział Organizacyjny i Informatyki, Wydział Kadr, Płac i Szkoleń, Wydział Budżetowo-Finansowy, Wydział Spraw Obywatelskich, Wydział Kultury, Promocji i Komunikacji Społecznej,
Urząd Stanu Cywilnego, Biuro Prawne, Biuro Rady Miejskiej, Biuro Ochrony Informacji Niejawnych, Obrony Cywilnej i Spraw Wojskowych, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Biuro Obsługi Interesantów i Kontroli, Zespół Zamówień Publicznych, Wydziały mieszczące się w budynku przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 33 - 35: II Zastępca Prezydenta Miasta,
Wydział Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości, Wydział Gospodarki Lokalowej, Wydział Oświaty i Sportu, Wydział Dróg i Transportu, Wydział Inwestycji, Rozwoju Gospodarczego i Funduszy Europejskich,Pełnomocnik ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,Biuro Obsługi Inwestorów. Wydziały mieszczące się w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1: Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa (za wyjątkiem Referatu Gospodarowania Odpadami),  Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia, Audytor Wewnętrzny, Zespół Kontroli Finansowej, Stanowisko ds. bhp i ppoż,Inspektor Ochrony Danych. Inspektor Ochrony Danych Daniel Jańczak urzęduje w budynku przy al. Henryka Sienkiewicza 1, nr tel. 52 35 55 347, adres e-mail: iod@inowroclaw.plKomenda Straży Miejskiej Inowrocławia mieści się w budynku przy ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 60.
Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rolnictwa - Referat Gospodarowania Odpadami mieści się w budynku przy ul. ks. Piotra Wawrzyniaka 33.

GODZINY URZĘDOWANIA: dzień tygodnia od do poniedziałek: 7.30 15.30 wtorek: 7.30 15.30 środa: 7.30 15.30 czwartek: 7.30 15.30 piątek: 7.30 15.30 GODZINY URZĘDOWANIA: Biura Obsługi Interesantów i Kontroli, Wydziału Spraw Obywatelskich, Urzędu Stanu Cywilnego, Wydziału Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – Referatu Spraw Społecznych dzień tygodnia od do poniedziałek: 7.30 15.30 wtorek: 7.30 17.00 środa: 7.30 15.30 czwartek: 7.30 15.30 piątek: 7.30 15.30 Interesanci w sprawach świadczeń alimentacyjnych i rodzinnych, sprawach  meldunkowych         i dowodów osobistych oraz  z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego są przyjmowani: dzień tygodnia od do poniedziałek: 7.30 15.00 wtorek: 7.30 16.30 środa: 7.30 15.00 czwartek: 7.30 15.00 piątek: 7.30 15.00 Wydział Budżetowo-Finansowy – Kasa Urzędu Miasta czynna jest dla interesantów w następujących godzinach: dzień tygodnia od do od do poniedziałek: 7.30 11.00 11.30 15.00 wtorek: 7.30 11.00 11.30 16.30 środa: 7.30 11.00 11.30 15.00 czwartek: 7.30 11.00 11.30 15.00 piątek: 7.30 11.00 11.30 15.00 Wydział Spraw Społecznych i Promocji Zdrowia – Kasa dla świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych oraz innych form pomocy społecznej czynna jest dla interesantów w następujących godzinach: dzień tygodnia od do poniedziałek: 10.00 14.00 wtorek: 10.00 14.00 środa: 10.00 13.00 czwartek: 10.00 14.00 piątek: 10.00 14.00
UWAGA!

W soboty, w sprawach sporządzania aktów zgonów,
prosimy o kontakt od godziny 9. 00 do godziny 12.00 pod numerem telefonu:
721 835 638

NUMERY KONT URZĘDU MIASTA INOWROCŁAWIA: Bankową obsługę budżetu Miasta Inowrocławia i jego jednostek organizacyjnych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2021 r. prowadzi Bank PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15.

rachunek bankowy budżetu nr: 20 1020 1462 0000 7402 0313 0275  dla wpłat między innymi:

opłaty z tytułu wieczystego użytkowania, czynszu dzierżawnego lub opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu, opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (koncesja na alkohol), za wykup mienia, za mandat karny,  opłaty za udzielenie lub zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, opłaty za korzystanie z insygniów Miasta Inowrocławia, opłaty z tytułu renty planistycznej, opłaty adiacenckiej, opłaty za udzielenie informacji adresowej, opłaty za wydanie zezwolenia za korzystanie z przystanków komunikacji miejskiej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłata za udostępnienie danych osobowych, PKZP - oświata, koszty egzekucji sądowych, materiały przetargowe, grzywna szkolna, kserokopie dokumentów, Forum Ratownictwa Medycznego, opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych,grzywny i inne kary pieniężne,grzywny i inne kary pieniężne.
rachunek bankowy budżetu nr: 84 1020 1462 0000 7102 0313 0143 dla wpłat między innymi:

podatku od środków transportowych,opłaty skarbowej,opłaty uzdrowiskowej,opłaty targowej,opłaty od posiadania psów.


rachunek bankowy budżetu nr: 30 1020 1462 0000 7002 0313 0291 dla wpłat:

podatku od nieruchomości,podatku rolnego.

Wpłaty dokonywane za pośrednictwem kont wirtualnych: dla osób fizycznych podanych w decyzji wymiarowej, dla osób prawnych w odrębnym piśmie. 

rachunek bankowy budżetu nr: 96 1020 1462 0000 7502 0313 0119 dla wpłat:

US - wpływy z PCC osoby prawne i fizyczne,US - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,US - wpływy z karty podatkowej,US - wpływy ze spadków i darowizn,MF - subwencje,MF - udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,dotacje.

rachunek bankowy budżetu  nr: 19 1020 1462 0000 7902 0313 0242 dla wpłat:

dochody z Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół,dochody z Domu Dziennego Pobytu,dochody z Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień,dochody ze szkół podstawowych,dochody z gimnazjów,dochody z przedszkoli,dochody ze żłobków,MOPS - zadania własne i zlecone,dochody ze Środowiskowego Domu Samopomocy,dochody z Zakładu Robót Publicznych.

nr konta: 12 1020 1462 0000 7502 0313 0176
zwroty świadczeń wypłaconych z Funduszu Alimentacyjnego.
nr konta: 07 1020 1462 0000 7702 0313 0168
zwroty świadczeń wypłaconych z Zaliczek Alimentacyjnych. 


Należności Urzędu Miasta z tytułu opłaty parkingowej prowadzone są przez jednostkę rozliczającą tę opłatę i podległą UM, tj. Zakład Robót Publicznych - wpłat należy dokonywać na konto Zakładu Robót Publicznych
nr: 49 1020 1462 0000 7802 0313 0721 z dopiskiem - Zakład Robót Publicznych.Urząd Miasta Inowrocławia informuje, że z dniem 1 lipca 2018 r. faktury wystawione na rzecz Miasta i jego podległych jednostek będą regulowane w ramach podzielonej płatności, która zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki - rachunek bankowy dostawcy oraz jego odrębny specjalny rachunek VAT, który został automatycznie utworzony do rachunku podstawowego przez obsługujący bank. Mechanizm ten będzie miał zastosowanie wyłącznie do płatności pomiędzy podmiotami będącymi zarejestrowanymi czynnymi podatnikami podatku VAT i będzie dotyczył wyłącznie transakcji udokumentowanych fakturą VAT z wykazaną kwotą podatku, w związku z czym pozostanie bez wpływu na rozliczenia dokonywane z osobami nieprowadzącymi działalności gospodarczej.metryczka


Wytworzył: Robert Wawer (14 kwietnia 2014)
Opublikował: Tomasz Stochmal (17 kwietnia 2014, 13:11:17)

Ostatnia zmiana: Renata Kubiak (22 listopada 2019, 11:31:18)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 26767