Prawo zamówień publicznych

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 ze zm. ) reguluje problematykę udzielania wszelkich zamówień publicznych, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy lub usługi, a zamawiający zawiera z wykonawca odpłatną umowę.
Poprzez dostawy należy rozumieć nabywanie rzeczy, praw i innych dóbr na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu.
Ustawa ma zastosowanie tylko do takich zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 6 000 euro.
Zgodnie z Art. 10 ust. 1 Ustawy, podstawowymi trybami udzielania zamówienia są przetarg nieograniczony oraz przetarg ograniczony. W przypadkach określonych w Ustawie możliwe jest również udzielenie zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo aukcji elektronicznej (Art. 10 ust. 2 Ustawy).
Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami Ustawy w postępowaniu jawnym, prowadzonym, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Ustawie, w formie pisemnej.
Stosowanie Prawa, ma na celu przede wszystkim racjonalne wydatkowanie środków publicznych, a także przeciwdziałanie korupcji.

Przetargi, w których zamawiającym jest Miasto Inowrocław publikowane są w kategorii "Przetargi".

metryczka


Wytworzył: Ewa Dzikowska (27 września 2005)
Opublikował: admintest (12 grudnia 2008, 11:43:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 12954