Ogłoszenia

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentami dot. sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa cynkowni zanurzeniowej wyrobów stalowych”

1. Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z dokumentami dot. sprawy wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja i rozbudowa cynkowni zanurzeniowej wyrobów stalowych” [...]

Ogłoszenie o zamiarze przedłużenia obowiązywania umowy z dnia 27 lipca 2015 r. o świadczenie usług publicznego, drogowego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej

Ogłoszenie o zamiarze przedłużenia obowiązywania umowy z dnia 27 lipca 2015 r. o świadczenie usług publicznego, drogowego transportu zbiorowego w komunikacji miejskiej na terenie Gminy Miasto Inowrocław i Gminy Inowrocław, zawartej [...]

Konsultacje projektu aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu [...]

Informacja o przekazaniu do Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Droga do Lotniska, Ikara, A. Rakoczego, Okrężek i M. Skłodowskiej-Curie

Informacja Prezydenta Miasta Inowrocławia o przekazaniu do Przewodniczącego Rady Miejskiej Inowrocławia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w rejonie ulic: Droga do Lotniska, [...]

Raport o stanie miasta Inowrocławia za 2018 rok

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Prezydent Miasta Inowrocławia przedstawia „Raport o stanie Miasta Inowrocławia za rok 2018”. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku 2018, [...]

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej oraz lokalizacji inwestycji towarzyszącej na działkach o nr: 3/6, 5/6, 6/2 ark. 79 obr. 6 położonych w przy ul. Solnej w Inowrocławiu

Uwagi do wniosku należy składać w postaci papierowej w siedzibie Urzędu Miasta Inowrocławia, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowrocław, lub w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których [...]

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa ulicy Magazynowej w Inowrocławiu"

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 13 marca 2019 r., znak WOO.420.227.2018.ADS.19 o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz o zakończeniu zbierania [...]

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego dot. zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górniczej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu"

Obwieszczenie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej dla  zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górniczej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa w [...]

Komunikat dla rolników

1.Komunikat dla rolników [...]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o przyjęciu  dokumentu: ,,Analiza kosztów i korzyści związanych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych dla Gminy Miasto Inowrocław”. Analiza została [...]

Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej (średnie wartości wskaźników - za okres od 01.07.2018-31.12.2018 )

Wskaźnik Jednostka stężenia Norma Wartość Barwa mg/l Pt BNZ 5 Odczyn pH  - 6.5-9.5 7,3 Jon Amonowy mg/l NH4 0,5 0,24 Azotyny mg/l NO2 0,5*  <0,02 Azotany mg/l [...]

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego dot. zadania pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górniczej, Poznańskiej, Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu"

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa skrzyżowania ulic: Stanisława Staszica, Górniczej, Poznańskiej, Prymasa Józefa [...]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o konsultacjach

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze [...]

Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej (średnie wartości wskaźników - za okres od 1.01.2018 r. do 30.06.2018 r.)

Wskaźnik Jednostka stężenia Norma Wartość Barwa mg/l Pt BNZ 5 Odczyn pH  - 6.5-9.5 7,3 Jon Amonowy mg/l NH4 0,5 < 0,05 Azotyny mg/l NO2 0,5* <0,02 Azotany mg/l [...]

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego dot. wydania decyzji dla zadania pn."Rozbudowa ulicy Konwaliowej w Inowrocławiu"

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa ulicy Konwaliowej w Inowrocławiu". Zawiadomienia zamieszcza się w Biuletynie Inform [...]

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu: ,,Analiza kosztów i korzyści związanych przy świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych d [...]

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego dot. zadania pn. "Rozbudowa ulicy Konwaliowej w Inowrocławiu".

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego  o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa ulicy Konwaliowej w Inowrocławiu".Zawiadomienia zamieszcza się na [...]

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w centralnej części Osiedla „Mątwy”

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Inowrocławia dla obszaru położonego w centralnej [...]

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązująca od dnia 30.06.2018r.

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Inowrocław i Inowrocław na okres 3 lat obowiązująca od dnia 30.06.2018 r. zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki [...]

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Udostępnienie Terenów Inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ulice Marulewską i Szymborską w [...]

Podział środków finansowych Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok oraz termin składania wniosków

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje o podziale środków finansowych Inowrocławskiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok.Zgłaszanie propozycji projektów następuje na formularzu, który należy złożyć w Biurze Obsługi Interesantów i [...]

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Udostępnienie Terenów Inwestycyjnych poprzez budowę ulicy zbiorczej łączącej ulice Marulewską i [...]

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o przedłużeniu terminu

Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o przedłużeniu terminu w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia "Budowa kolektora sanitarnego z przepompownią lub [...]

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia

Informujemy, że zostały zakończone konsultacje społeczne „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022”, które przeprowadzono w terminie od 15  do 29 września 2017 r. Uwagi do projektu można było [...]

Otwarte spotkanie konsultacyjne

Prezydent Miasta Inowrocławia zaprasza mieszkańców do udziału w otwartym spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w środę, 4 października 2017 r. o godzinie 16.00 w Saloniku Literacko-Artystycznym Biblioteki Miejskiej im. Jana [...]

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Inowrocławia o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia

Prezydent Miasta Inowrocławia informuje, że został opracowany projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Inowrocławia na lata 2016-2022.Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu [...]

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Wykonanie dojazdu do budynku przedszkola przy ulicy Wojska Polskiego 13A oraz ciągu pieszo-rowerowego łączącego ulice: Szarych [...]

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego z dnia 7 lutego 2017 r.

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Wykonanie dojazdu do budynku przedszkola przy ulicy Wojska Polskiego 13A oraz [...]

Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej (średnie wartości wskaźników - za okres od 13.07.2016 r. do 27.12.2016 r. )

Wskaźnik                      Jednostka stężenia       Norma             Wartość Barwa [...]

Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej (średnie wartości wskaźników - okres od 04.01.2016 r. do 22.06.2016 r. )

Barwa: zawartość 5 mg/l Pt, norma: BNZOdczyn pH: wartość 7,8 , norma 6,5 - 9,5 Mangan: zawartość 30 μg/l, norma 50 μg/l Żelazo: zawartość 76 μg/l, norma 200 μg/l Chlorki: zawartość 131 mg/l, norma 250 mg/lChlor wolny: [...]

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego - Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Jana III Sobieskiego wraz z remontem drogi gminnej - ulicy Stefana Batorego w Inowrocławiu

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. "Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Jana III Sobieskiego wraz z remontem drogi gminnej - ulicy Stefana Batorego w [...]

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego - budowa ul. Kruszańskiej

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wydaniu decyzji zezwalajacej na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa ulicy Kruszańskiej w Inowrocławiu". Zawiadomienie zamieszcza się na okres 14 dni tj. do 30 maja 2016 [...]

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego

Zawiadomienie Starosty Inowrocławskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania: "Rozbudowa drogi gminnej - ulicy Sobieskiego wraz z remontem drogi gminnej - ulicy [...]

Projekt "Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności w al. 800-lecia Inowrocławia wraz z budową ścieżek rowerowych w Inowrocławiu"

Miasto Inowrocław informuje, że w dniu 29 lutego 2016 r. podpisało z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa oraz dostępności w Al. 800-lecia Inowrocławia wraz z budową ścieżek rowerowych [...]

Informacja o jakości wody podawanej do sieci miejskiej (średnie wartości wskaźników - okres od 06.07.2015 r. do 31.12.2015 r. )

Barwa: zawartość 5 mg/l Pt, norma: BNZOdczyn pH: wartość 7,8 , norma 6,5 - 9,5 Mangan: zawartość 35 μg/l, norma 50 μg/l Żelazo: zawartość 81 μg/l, norma 200 μg/l Chlorki: zawartość 113 mg/l, norma 250 mg/lChlor wolny: [...]

Obszar Strategicznej Interwencji Inowrocławia - spotkanie konsultacyjne

W ramach konsultacji społecznych  „Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji dla Inowrocławia oraz obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie na lata 2014-2020", Prezydent Miasta Inowrocławia zaprasza na otwarte spotkanie konsultacyjne z [...]

Obszar Strategicznej Interwencji Inowrocławia - konsultacje społeczne

Prezydent Inowrocławia informuje, że rozpoczynają się konsultacje społeczne dotyczące „Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji dla Inowrocławia oraz obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie na lata 2014-2020".Konsultacje potrwają [...]

Informacja o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych „Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji dla Inowrocławia oraz obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie na lata 2014-2020” w dniu 2 października 2015 r.

Prezydent Miasta Inowrocławia zawiadamia o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych „Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji dla Inowrocławia oraz obszarów powiązanych z nim funkcjonalnie na lata 2014-2020” w dniu 2 [...]

NABÓR POMYSŁÓW PROJEKTÓW DO REALIZACJI W RAMACH OBSZARU STRATEGICZNEJ INTERWENCJI INOWROCŁAWIA

Miasto Inowrocław prowadzi pracę nad Strategią Obszaru Strategicznej Interwencji Inowrocławia. Teren objęty Strategią obejmuje miasto i gminę Inowrocław. W związku z tym Miasto Inowrocław zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty do [...]

Nabór na stanowisko kierownika w Zakładzie Robót Publicznych

Dyrektor Zakładu Robót Publicznych w Inowrocławiu ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - Kierownika Działu Organizacji i Wykonawstwa Robót.Szczegóły naboru  . [...]

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych z komunikacji miejskiej w 2013 i 2014 roku

Sprawozdanie zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia podstawowych usług publicznych z komunikacji miejskiej w 2013 i 2014  rokuSprawozadnie 2013 r. (1024kB) [...]

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

1.    Podstawa prawnaArt. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 3 i art.22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13).2.    Nazwa i adres [...]

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij