Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Komórka
realizująca

Wydział Oświaty i Sportu

Rodzaj sprawy
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Wymagane
dokumenty
1.  Wniosek pracodawcy o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.
2. Kopia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego.
3. Kopia świadectwa pracy poprzedniego pracodawcy - dotyczy przypadku zmiany pracodawcy w czasie trwania przygotowania zawodowego młodocianego pracownika.
4. Kopia świadectwa pracy potwierdzającego okres kształcenia młodocianego pracownika.
5. Kopia dokumentu potwierdzającego datę zdania egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika (dyplom lub świadectwo potwierdzające zdanie egzaminu kończącego naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy albo oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu).
6. Kopie dokumentów potwierdzających, że pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy, albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje zawodowe i pedagogiczne wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dyplom mistrzowski, świadectwa, uprawnienia pedagogiczne).
7. Zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie osoby u pracodawcy w celu prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianego pracownika lub pełnomocnictwo do prowadzenia zakładu w imieniu pracodawcy - dotyczy przypadku, kiedy przygotowanie zawodowe prowadzi inna osoba niż pracodawca.
8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
9. Wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie wnioskodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
10. Potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego lub inny dokument potwierdzający miejsce dokształcania teoretycznego (np. świadectwo szkolne).
11. Aktualny odpis (wypis) lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy spółek prawa cywilnego i handlowego).
12. Druk informujący o procentowym udziale wspólników lub komplementariuszy w zyskach spółki (dotyczy wspólników spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej oraz komplementariuszy spółki komandytowej albo komandytowo‑akcyjnej, niebędących akcjonariuszami tej spółki).
13. Inne dokumenty/informacje na prośbę organu. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do treści przedłożonych dokumentów/informacji, organ ma prawo prosić wnioskodawcę o dodatkowe dokumenty/informacje niezbędne do ich wyjaśnienia.
14. Pełnomocnictwo, jeśli wnioskodawca reprezentowany jest przez inną osobę.
15. Oświadczenie o poniesionych kosztach kwalifikowanych.Kopie przedkładanych dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Pracodawca na jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Inowrocław z siedzibą przy ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36;
2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod nr tel. 52-35-55-347 lub adresem e-mail: iod@inowroclaw.pl;
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, § 1, § 6, § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania oraz art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362 j.t.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis, którym jest złożenie wniosku o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych,
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
c) żądania usunięcia danych, gdy:
-dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
-dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
-osoby te kwestionują prawidłowość danych,
-przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,
-Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do przyznania dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Dokumenty do
pobrania

Wnioisek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (71kB) word

Potwierdzenie realizacji przez młodocianego pracownika obowiązkowego dokształcania teoretycznego (34kB) word


Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (55kB) pdf

Instrukcja wypelniania formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (63kB) word

Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza (59kB) pdf

Oswiadczenie przedsiebiorcy o wielkosci otrzymanej pomocy de minimis (22kB) word

Informacja o procentowym udziale wspólników lub komplementariuszy w zyskach spółki (42kB) word

Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego (17kB) word

Zawiadomienie o rozwiazaniu umowy z mlodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego (16kB) word
Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis (16kB) word
Oświadczenie o poniesionych kosztach kwalifikowanych (43kB) word

Opłaty
Nie pobiera się
Miejsce złożenia
dokumentów
Urząd Miasta Inowrocławia
ul. Roosevelta 33, 88 – 100 Inowrocław

Wydział Oświaty i Sportu (I piętro, pok. 20)

Poniedziałek - Piątek - 7.30 - 15.30


szczegółowe informacje:
tel./fax 52 3555-309
e-mail: imatuszak@inowroclaw.pl

Zgodnie z art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 t.j.) dofinansowanie przyznaje się na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami.

Dodatkowo, zgodnie z § 3a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014 r. poz. 232 t.j.) § 1 Kodeksu pracy, o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca w terminie 14 dni zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego (oraz o jej zmianach – w tym rozwiązaniu umowy)
Czas załatwienia
sprawy
I.    Termin odpowiedzi  
Art. 35§3 KPA - załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 
 
II.    Tryb udzielenia odpowiedzi  
Prezydent Miasta Inowrocławia przyznaje dofinansowanie w drodze decyzji administracyjnej  (art. 104 KPA) pracodawcom zatrudniającym młodocianych zamieszkałych na terenie miasta Inowrocławia – zgodnie z art. 122 ust. 6 – Prawo oświatowe.

III.    Termin przekazania dofinansowania
Przekazanie dofinansowania przyznanego w drodze decyzji zależne jest od otrzymania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
Tryb odwoławczy
Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Prezydenta Miasta Inowrocławia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
Podstawa prawna
1.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r., - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 poz.996 t.j.),
2.    Ustawa z dnia 27 czerwca 2017r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz.1257 t.j.),
3.    Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. z 2014r. poz. 232 t.j.),
4.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (dz. U. z 2010r. nr 244, poz. 1626 ze zm.),
5.    Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2016r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2016r. poz. 2094),
6.   Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy zakresu jej stosowania (Dz. U. z 2014r. poz. 1145 ze zm.),
7.    Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz UE L 352.1 z 24.12.2013r.).

Uwagi
I. Podmioty uprawnione:
1.    Pracodawcy, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy pod warunkiem, że:
a.    pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona na umowę o pracę posiada wymagane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego określone w odrębnych przepisach (Dz. U. z 2010 r. Nr 61, poz. 378)
b.    młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin – zgodnie z odrębnymi przepisami (Dz. U. z 1996 r. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.).

II. Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:
1. W przypadku nauki zawodu:
a.    do 4.587 zł – w przypadku okresu kształcenia wynoszącym 24 miesiące (na mocy przepisów przejściowych do 31 grudnia 2014r.)
b.    do 8.081 zł – w przypadku okresu kształcenia wynoszącego 36 miesięcy; jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracydo 254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania określone w punktach 1 i 2 podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%. Wskaźnik, o którym mowa określa Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

III. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jako pomoc de minimis.
Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników należy traktować jako pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9).
Pomoc de minimis w rozumieniu j.w. oznacza pomoc przyznaną jednemu przedsiębiorstwu (w formie dotacji pieniężnej) w ciągu bieżącego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających go lat podatkowych, która łącznie z pomocą udzieloną na podstawie wniosku nie przekroczy równowartości 200 000 euro (100 000 euro w sektorze transportu drogowego towarów). Wartość pomocy jest wartością brutto, tzn. nie uwzględnia potrąceń z tytułu podatków ani innych opłat. Pułap ten stosuje się bez względu na formę pomocy i jej cel.


Wytworzył: Piotr Szefler (14 lipca 2014)
Opublikował: Piotr Szefler (14 lipca 2014, 12:01:13)

Ostatnia zmiana: Karolina Drzewiecka (27 września 2018, 11:06:20)
Zmieniono: zmiana

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9912

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij