Przetargi unieważnione z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

Dostawa i montaż nowych opraw w instalacji oświetlenia iluminacyjnego tężni solankowej w Inowrocławiu; Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 615170-N-2020 z dnia 2020-11-24 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.61.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 7 grudnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty z najniższą ceną (256 366,20 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (181 904,70 zł), a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną. 

zamówienie na:

Adaptacja pomieszczeń wraz z urządzeniem podwórza i poprawą infrastruktury dla rozwoju społecznego przy ul. Słonecznej 20 w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 588801-N-2020 z dnia 2020-09-23 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.44.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 8 października 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Najem pojemników na odpady na potrzeby nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 574467-N-2020 z dnia 2020-08-13 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.30.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

Opracowanie programu rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla Miasta Inowrocławia do 2035 r.; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 558917-N-2020 z dnia 2020-07-07 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.27.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (184 500,00 zł), a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.  

zamówienie na:

Wymiana instalacji elektrycznej wraz z przeprowadzeniem robót budowlanych w budynku żłobka przy ul. Łokietka 12 w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 554426-N-2020 z dnia 2020-06-25 r.

zamawiający: Żłobek Miejski 'Maja'
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ŻM.271.3.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 15 lipca 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty. 

zamówienie na:

Przebudowa alejek na skwerze ks. Adama Fabianowskiego w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 525253-N-2020 z dnia 2020-03-20

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.11.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 6 kwietnia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Stan epidemii spowodowany koronawirusem (COVID-19) nakłada na Zamawiającego obowiązek zabezpieczenia znacznych środków budżetowych na ochronę mieszkańców, co wymaga zmian budżetowych i wstrzymania ww. inwestycji.  

zamówienie na:

Remont elewacji z termomodernizacją ścian zewnętrznych budynku przy ul. Orłowskiej 6 w Inowrocławiu; ogłoszenie nr 638267-N-2019 z dnia 2019-12-20 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.61.2019
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 7 stycznia 2020  10:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)