Przetargi rozstrzygnięte z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta Inowrocław wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 772712-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieogranicziny
nr sprawy: ZZP.271.1.70.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 27 stycznia 2021  12:30
wynik postępowania: Wybrano oferty najkorzystniejsze złożone przez: cz. 1 - Balcia Insurance SE, Oddział w Polsce z Siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa za cenę 530 184,00 zł cz. 2 - Balcia Insurance SE, Oddział w Polsce z Siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 136, 02-305 Warszawa, za cenę 57 204,00 zł cz. 3 - Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, za cenę 7 380,00 zł cz. 4 - Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)