zamówienie na:

Wykonanie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Inowrocławia, ogłoszenie nr 597810-N-2020 z dnia 2020-10-15 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.51.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 23 października 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: ECOROAD Sp. z o.o. sp. k., Sikorowo 31, 88-101 Inowrocław, za cenę 498.865,00 zł.