zamówienie na:

Najem pojemników na odpady na potrzeby nieruchomości komunalnych Miasta Inowrocławia; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 574467-N-2020 z dnia 2020-08-13 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.30.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 21 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty.