zamówienie na:

Dostawa opraw oświetleniowych drogowych w technologii LED; ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 568898-N-2020 z dnia 2020-07-31 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.34.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 11 sierpnia 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Pollight Sp. z o. o. Al. J. Ch. Szucha 11B lok. H2, 00-580 Warszawa, za cenę 128.357,08 zł.