zamówienie na:

Termomodernizacja budynku Przedszkola Niepublicznego „Stokrotka” przy ul. Józefa Krzymińskiego 6 w Inowrocławiu; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 560931-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.28.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 27 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Wybrano ofertę złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe ,,BUDMONT’’, Zieliński Jarosław, ul. Miodowa 8, 87-800 Włocławek, za cenę: 897.208,89 zł.