zamówienie na:

Opracowanie programu rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych dla Miasta Inowrocławia do 2035 r.; ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 558917-N-2020 z dnia 2020-07-07 r.

zamawiający: Miasto Inowrocław
tryb zamówienia: przetarg niegraniczony
nr sprawy: ZZP.271.1.27.2020
wartość: przekracza 30 000 euro
termin składania ofert: 17 lipca 2020  10:00
wynik postępowania: Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena oferty przewyższa kwotę, którą Miasto Inowrocław zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (184 500,00 zł), a nie można zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty.